Journal

Article
ผลกระทบจากการเลี้ยงหอยแครงต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตว์พื้นท้องน้ำในอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
9
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
85-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-