Journal

Article
การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
Journal
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ISSN: 19068352)
Volume
7
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
79-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-