Journal

Article
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคกลางตอนล่างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Journal
วารสารวิชา กา ร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISSN: 01252437)
Volume
31
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2011
Page
12-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-