Journal

Article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Journal
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ISSN: 22869328)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
80-96
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-