Journal

Article
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในเปลือกกิ่งของพรรณไม้สกุลมะม่วงบางชนิดในประเทศไทย
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
9
Issue
17-18
Year
มกราคม - ธันวาคม 2015
Page
88-107
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-