Journal

Article
มาตรฐานคนประจำเรือขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ
Journal
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal) (ISSN: 19067836)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2016
Page
46-52
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-