Journal

การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684X)
26
2
209-221
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-