Journal

อิทธิพลของการจัดการดินต่อสมบัติบางประการและสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินในเขตสำหรับปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง จังหวัดนครราชสีมา
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
2
4
52-60
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-