Journal

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการสายการบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
วารสารวิชาการ ศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
12
2
24-33
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-