Journal

Article
ทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารเกษตรอินทรีย์
Journal
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 01256564)
Volume
38
Issue
149
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)