Journal

Article
แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางอาชีวเกษตร: ถอดประสบการณ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
Journal
วารสารการเมืองการปกครอง ( Journal of Politics and Governance) (ISSN: 22288562)
Volume
6
Issue
1
Year
กันยายน 2015 - กุมภาพันธ์ 2016
Page
243-262
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-