Journal

Article
แนวทางการประเมินความกรอบของมะละกอดิบโดยใช้การทดสอบทางกล
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
21
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
42-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-