Journal

Article
การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
Journal
วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867910)
Volume
3
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
14-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-