Journal

Article
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักออกแบบ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการย้อมสีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม
Journal
วารสารสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08593868)
Volume
20
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2016
Page
54-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-