Journal

การตอบสนองต่อการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวโพดหวานจากยีนชรังเคน 2 พันธุ์อินทรี 2
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
31
3
49-56
กันยายน - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-