Journal

Article
ผลของออกซิเจนความเข้มข้นสูงต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระในกล้วยไข่
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3/1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
190-194
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-