Journal

Article
ความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
65-68
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-