Journal

สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องคว้านเม็ดเงาะ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3/1
501-504
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-