Journal

การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมล็ดทานตะวันและถั่วเหลืองงอกหลังผ่านการลวก
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
33
พิเศษ 1
396-404
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-