Journal

Article
Effect of feed pattern of landfill leachate on water reduction in constructed wetland in Southeast Asia
Journal
Water Practice and Technology (ISSN: 1751231x)
Volume
10
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
Page
669-673
Class
นานาชาติ
DOI
10.2166/wpt.2015.079
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่เป็นพิษจากพื้นที่กำจัดน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016