Journal

Article
การประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 33-41.
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
32
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
33-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-