Journal

Article
ผลของการล้างด้วยสารฆ่าเชื้อพื้นผิวต่อการพัฒนาของราบนผลิตผลกะเพราหลังการเก็บเกี่ยว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3/1(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
396-399
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-