Journal

Article
ผลของความชื้นในดินในช่วงการพัฒนาผลที่มีต่อความเผ็ด ผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของผลพริก
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2548
Volume
3
Issue
พิเศษ
Year
ธันวาคม 2005
Page
54-59
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-