Journal

Article
การบำบัดน้ำเสียโรงงานขนมจีนด้วยวิธีการสร้างตะกอนร่วมกับระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Journal
วารสารอนาม้ยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
4
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2015
Page
16-31
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-