Journal

Article
การบำบัดนำ้เสียโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดด้วยระบบหญ้ากรองนำ้เสียและพื้นที่ชุ่มนำ้เทียมโดยใช้ตัวดูดซับถ่านกะลามะพร้าว
Journal
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (ISSN: 16862961)
Volume
28
Issue
2-3
Year
พฤษภาคม - ธันวาคม 2014
Page
1-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-