Journal

Article
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ (ISSN: 23510455)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
101-115
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-