Journal

การชักนำให้เกิดความแปรปรวนในลักษระทางสัณฐานวิทยาของผักเป็ด โดยการใช้รังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยฃเนื้อเยื่อ
วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2549
4
1
35-41
มกราคม 2006
ชาติ
-
-
-
-