Journal

Article
ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม ‘จุฬาลักษณ์’ และลูกผสมสีเหลือง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
139-151
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,25 ส.ค. 2015 - 24 พ.ย. 2015