Journal

ความเต็มใจจ่ายเพื่อคุณลักษณะในการบริหารจัดการช่องทางจักรยาน
Kasetsart Journal - Social Sciences (ISSN: 01258370)
36
2
201-216
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106521 ชื่อวิชา Advanced Environmental Economics,12 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,12 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015