Journal

ผลของความสูงของการตัดต่อผลผลิตชีวมวลและคุณภาพเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
1
57-67
มกราคม - เมษายน 2014
ชาติ
-
-
-
-