Journal

Article
(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese mice
Journal
Obesity (ISSN: 19307381)
Volume
20
Issue
11
Year
พฤศจิกายน 2012
Page
2311-2313
Class
นานาชาติ
DOI
10.1039/C0FO00155D
Related Link
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ของชาเขียวในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)