Journal

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
Veridian E - Journal (ISSN: 19063431)
7
5
161-177
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-