Journal

Article
การผลิตแก๊สชีวภาพจากผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยการนึ่งร่วมกับมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ
Journal
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ISSN: 19065681)
Volume
8
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-