Journal

การศึกษาฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยเจลฟิลเตชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science) (ISSN: 23510188)
2
1
465-469
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-