Journal

ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
42
ฉบับพิเศษ3
216-220
กรกฎาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-