Journal

Article
ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
42
Issue
ฉบับพิเศษ3
Year
กรกฎาคม 2014
Page
216-220
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-