Journal

ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
3
2
93-100
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-