Journal

Article
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
Journal
วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
Volume
3
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Page
93-100
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-