Journal

Article
การแจกแจงของตัวประมาณคงเส้นคงวาของอัตราส่วนของเทรซของเมตริกซ์ของความแปรปรวนสองประชากร
Journal
Science and Technology RMUTT Journal (ISSN: 22291547)
Volume
3
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
45-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-