Journal

Article
สภาพการใช้ศัพท์คำเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย: ตัวแปรวงศัพท์
Journal
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (ISSN: 19067682)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Page
83-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-