Journal

การเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนและสภาวะแวดล้อมทางน้ำบริเวณแแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ชายฝั่งอ่าวศรีราชาอ่าวไทย
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 01252364)
40
1
95-110
มกราคม - มีนาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-