Journal

Article
อิทธิพลของลักษณะทางเศรษฐกิจต่อผลผลิตใบหม่อนของหม่อนเลี้ยงไหม (silkworm mulberry; Morus spp.) จากประเทศจีน
Journal
วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ (ISSN: 01250485)
Volume
43
Issue
1
Year
มกราคม 2015
Page
780-783
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-