Journal

Article
การเปรียบเทียบพันธุ์ไหม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
Journal
วารสารวิทยาศาตร์เกษตร ฉบับพิเศษ (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
497-500
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-