Journal

Applied Mechanics and Materials (ISSN: 16627482)
781
-
445-449
เมษายน 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205362 ชื่อวิชา Linear Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205564 ชื่อวิชา Adaptive Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205561 ชื่อวิชา Dynamical Systems & Control,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015