Journal

การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
36
1
47-59
มกราคม - เมษายน 2015
นานาชาติ
-
-
-
-