Journal

คุณลักษณะของกระเบื้องเซรามิกที่ผสมเถ้าแกลบและเถ้าลอยลิกไนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิการเผาที่ต่างกัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 16869664)
2557
พิเศษ
250-256
กันยายน 2014
ชาติ
-
-
-
-