Journal

Article
กระบวนการปรับสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส
Journal
วารสารวิชาการ Veridain E-Journal, Science and Technology Silpakorn University (ISSN: 24081248)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
143-157
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-