Journal

ปริมาณสารอินทรีย์และค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
43
2
265-276
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-