Journal

Article
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลที่ได้จากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาFerririte, ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3
Journal
วิศวกรรมสาร มข. (ISSN: 01258273)
Volume
42
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2015
Page
101-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-