Journal

Article
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการอนุรักษ์ของพรรณไม้สกุลยางนาในประเทศไทย
Journal
Journal of Forest Management (ISSN: 1906022X)
Volume
8
Issue
15
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
82-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 พ.ย. 2015 - 12 ธ.ค. 2015