Journal

Article
การบำบัดน้ำเสียโรงงานผักกาดดองโดยใช้หินปูนลดความเป็นกรดร่วมกับระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Journal
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
2
Year
มกราคม - มีนาคม 2015
Page
3-21
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-