Journal

Article
ผลิตภาพของดินและดัชนีความยั่งยืนของระบบปลูกเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ลาดชัน
Journal
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ISSN: 23509600)
Volume
12
Issue
2557
Year
ธันวาคม 2014
Page
59-78
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/publishList.aspx